Isolta kasutustingimused

1. Üldist

Käesolevad kasutustingimused („Tingimused“) kehtivad Isolta teenusele („Teenus“) ning moodustavad lahutamatu osa Isolta Oy tütarettevõtte Isolta Baltic OÜ („Isolta“) ja registreerumisel märgitud kliendi („Klient“) vahel sõlmitud lepingust („Leping“). Teenuse kasutamise eelduseks on käesolevate tingimustega nõustumine ja nende täitmine. Teenuse kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega.

2. Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamine

Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on regitreerunud Teenuse kasutajaks, nõustunud käesolevate Tingimustega, ning Isolta on registreerimise kinnitanud. Kinnitus saadetakse e-kirjaga Kliendi poolt antud e-posti aadressile. Isolta saadab Kliendile aktiveerimislingi Kliendi poolt antud e-posti aadressile, millega saab Teenuse kasutamiseks konto aktiveerida. Lepingu periood algab hetkest, kui eelnevalt nimetatud kriteeriumid on täidetud.

Lepingu lõpetamise tingimused määratakse vastavalt sellele, kas Kliendil on kasutusel kehtiv tasuline Teenus või tasuta Teenus:

  • Kui Kliendil on kasutusel kehtiv tasuline Teenuse konto, võib Klient Lepingu lõpetada, teatades Lepingu lõpetamisest kirjalikult ette mitte hiljem kui 30 päeva enne Lepingu kehtivusaja lõppu. Kui Klient ei lõpeta Lepingut vastavalt eelnimetatud tingimustele, pikendatakse Lepingu perioodi automaatselt fikseeritud Lepingu perioodi alusel, mis on võrdne esialgse Lepingu perioodiga.
  • Kui Kliendil on kasutusel tasuta Teenuse konto, võib kumbki lepinguosaline Lepingu ühe (1) kuu etteteatamisajaga lõpetada.

Isoltal on õigus Leping lõpetada ilma põhjendamata ja kohese jõustumisega kahe (2) nädala jooksul pärast ostutellimuse kuupäeva olenemata sellest, kas mõni tellimus on juba kinnitatud või mitte. Isoltal on õigus Leping kohese jõustumisega lõpetada, kui Klient käesolevaid Tingimusi rikub.

3. Muudatused

Isoltal on õigus ühepoolselt käesolevaid Tingimusi muuta. Isolta teavitab Klienti mis tahes muudatusest vähemalt ühe (1) kuu ette. Isolta jätab Kliendile neliteist (14) kalendripäeva aega tutvuda Tingimuste muudatustega, mille järgselt jõustuvad muudetud Tingimused ilma Kliendile uuesti teavitamata. Juhul, kui Klient uute tingimustega ei nõustu, on tal õigus Leping lõpetada kirjaliku etteteatamisega alates uute tingimuste jõustumise kuupäevast.

4. Üleandmine

Kliendil ei ole õigust Lepingut kolmandatele osapooltele üle anda ega edastada, ilma Isolta eelneva kirjaliku loata. Isoltal on õigus Lepingut ja Teenust kolmandatele osapooltele üle anda ilma Kliendi nõusolekuta.

5. Teenuse kirjeldus

Teenus hõlmab endas finantsjuhtimise tarkvara arvete ja kliendisuhete haldamiseks. Isoltal on õigus oma äranägemise järgi pakkuda tasuta kontot, millel on Isolta veebilehtedel (www.isolta.com) toodud piirangud. Lisaks võib Isolta pakkuda Teenusega seotud lisateenuseid (nii tasulisele kui ka tasuta kontole), millele kohalduvad eraldi tasud.

Isolta annab Kliendile õiguse kasutada Teenust Lepingu kehtivusaja jooksul oma ettevõtte äriliste eesmärkide täitmiseks. Kliendil ei ole õigust Teenust edasi müüa.

Teenust osutatakse sellisena, nagu see on, ning Isolta ei anna mingeid garantiisid Teenuse teenustasemele, usaldusväärsusele, katkematule toimimisele, turustatavusele ega kindlaks otstarbeks sobivusele ega sellele, et Teenus on vaba igasugustest vigadest. Isolta rakendab mõistlikke jõupingutusi, et teavitada Klienti ette mis tahes katkestustest Teenuse toimimises, ning teostab hooldustöid ilma Teenuse kasutamist asjatult häirimata.

6. Kliendi kohustused

Klient esitab Teenuse kasutusele võtmisel ja tasulise Teenuse tellimise hetkel täpsed ja täielikud andmed ning teavitab Isoltat koheselt andmete muutumisest. Klient vastutab kõigi oma konto alt teostatavate tegevuste ja konto väärkasutamisest tulenevate kulude, näiteks uurimis- ja remondikulude eest.

Klient tagab, et tema Isolta Teenuse kasutajanimesid ja paroole ei avaldataks kolmandatele pooltele. Klient teavitab Isoltat koheselt, kui tema kasutajanimi või parool kolmandale poolele avaldatakse.

Klient ei kasuta Teenust tegevusteks, mis ei ole käesolevate Tingimuste ja kohalduva seadusega kooskõlas. Juhul, kui teenust sellisel eesmärgil kasutatakse või kui Kliendi esitatud andmed ei ole täpsed ega piisavad, on Isoltal õigus koheselt ja ilma ette teatamata Teenuse osutamine peatada või eemaldada mis tahes materjal, mis Isolta arvates käesolevaid Tingimusi rikub.

Klient teavitab Isoltat viivitamatult vigadest ja tegevustest, mis ei ole Teenuse kirjeldusega kooskõlas.

7. Varalised ja intellektuaalomandi õigused

Kõik õigused, autorsus ja varalised õigused, sealhulgas intellektuaalomandi õigused seoses Teenuse ja selle sisu, omaduste ning funktsioonidega ning ka nende muudatused kuuluvad Isolta või selle litsentsiandjate ainuomandisse.

Kliendil on Lepingu kehtivusajal piiratud lihtõigus kasutada Teenust oma tavapärases äritegevuses vastavalt Lepingule ja käesolevatele Tingimustele.

Teenuse või selle sisu või osade kopeerimine, jäljendamine, levitamine või avalikuks tegemine või muul kui käesolevates tingimustes toodud otstarbel kasutamine on rangelt keelatud.

Klient vastutab oma materjalide ja nende seaduslikkuse eest ise. Eelkõige tagab Klient, et tema esitatav materjal ei riku ühegi kolmanda poole autoriõigust, kaubamärgiga seotud õigusi ega muid intellektuaalomandi õigusi, ja et Kliendil on õigus Teenuse raames materjale edastada ning lõppklientide isikuandmeid töödelda.

8. Vastutuse piirang

Klient kasutab Teenust omal vastutusel. Isolta ei vastuta Kliendi lõppklientide põhjustatud kahjude, Kliendi töötajate tegevuste eest ega Kliendi passiivse tegevuse tõttu põhjustatud tagajärgede eest.

Isolta vastutus Kliendi ees seoses käesoleva Lepinguga ei ületa summat, mis vastab kliendi poolt Isoltale eelneva kaheteistkümne (12) kuu jooksul Teenuse eest tegelikult makstud tasudele (ilma käibemaksuta).

Kumbki pool ei kanna vastutust kaudsete või kaasnevate varaliste ja mitte-varaliste kahjude, sealhulgas saamata jäänud kasumi või tulu ning andmete puudumise või kadumise, eest. Vastutuse piirang ei kehti kahjudele, mis tulenevad tahtlikust väärkäitumisest, raskest hooletusest või kahjudest, mille Klient on põhjustanud, andes kolmandatele pooltele Teenuse kasutusõiguse või muud õigused.

Kumbki osapool ei vastuta viivituste või kahjude eest, mis tulenevad takistusest, mis ei kuulu osapoolte mõistliku kontrolli alla, mida ei olnud Lepingu sõlmimise ajal võimalik mõistlikult arvesse võtta ja mille tagajärgi ei olnud mõistlikult võimalik vältida ega ületada („vääramatu jõud“). Sellised viivitused või kahjud hõlmavad muu hulgas probleeme, vigu ja katkestusi kolmandate poolte tarkvaras ja seadmetes, samuti teenusetõkestamise rünnakuid, turvarikkumisi ja muid kolmandate isikute samalaadseid ebaseaduslikke toiminguid. Kui vääramatu jõu asjaolud esinevad Isolta alltöövõtjal, vabastatakse selline pool samuti vastutusest.

9. Tasud ja arveldamine

Kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, tasutakse Teenuse ja muu teenusega seonduva eest vastavalt Isolta hinnakirjale (https://www.isolta.ee/hinnad), mida vajadusel muudetakse. Käibemaks (KM) lisandub tasudele vastavalt antud hetkel kehtivatele maksuseadustele ja -eeskirjadele.

Isoltal on õigus igal ajal Teenusega seotud tasusid muuta. Isolta teavitab Klienti sellisest muudatusest ette vähemalt ühe (1) kuu enne muudatuse jõustumist. Sellisel juhul on Kliendil õigus Leping kirjalikult lõpetada enne muudatuse jõustumise kuupäeva. Uus hinnakiri kehtib alates järgmise makseperioodi algusest.

Teenuse makseperiood vastab Teenuse tellimusperioodile. Tasuliste lisateenuste kasutamise eest saadetakse arve koos Teenuse arvega või eraldi arvena. Arved saadetakse Kliendi poolt esitatud aadressile.

Kui Klient jätab Lepingust tulenevad maksed maksmata, on Isoltal õigus Teenuse pakkumine peatada, nõuda võlgnetavatelt summadelt vastavalt “Võlaõigusseadusele” (§ 94 ja § 113, koos muudatustega) viivist ning nõuda vastaval hetkel kehtiva hinnakirja järgsete maksete sooritamist ja Teenuse jätkamise tasu, mida tuleb maksta hilinenud maksete või hooletuse tõttu katkestatud Teenuse jätkumiseks, eeldades, et Teenuse jätkamine on võimalik. Samuti vastutab Klient hilinenud maksetest tulenevate inkassoettevõtetele makstavate tasude ja muude õiguskulude eest.

10. Isikuandmed

Isoltal on õigus Teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid koguda ja töödelda. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitseseadusele ja Isolta privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.isolta.ee/privaatsuspoliitika ning on Lepingu lahutamatu osa.

Sellisel määral, kuivõrd Kliendi materjal sisaldab isikuandmeid, töötleb Isolta (või selle alltöövõtjad) selliseid andmeid Kliendi nimel ja kasuks, ning Klient jääb selliste isikuandmete puhul vastutavaks andmetöötlejaks. Kliendi rekistripidaja rollis oleva Isolta antud kirjalikud juhendid on terviklikult välja toodud käesolevates Tingimustes. Klient kinnitab käesolevate Tingimustega moodustuvate isikuandmete käsitlemise dokumenteeritud juhised. Klient vastutab iseenda nimel isikuandmete töötlemise seaduslikkuse eest.

Isolta peab rakendama sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid eesmärgiga tagada Kliendi isikuandmete kaitse lubamatu juurdepääsu ning juhusliku või ebaseadusliku töötlemise eest. Nende turvameetmete rakendamisel võtab Isolta arvesse kaasaegse tehnika taset ja rakendamise kulusid, töötlemise ulatust, konteksti ja töötlemise eesmärke ning isikuandmetega seotud riske vastavalt Lepingule. Isolta peab tagama, et isikud, kellel on õigus isikuandmeid töödelda, täidavad konfidentsiaalsuskohustust.

Isoltal on õigus Teenuse Lepingu ja käesolevate Tingimuste kohaseks pakkumiseks kasutada vajalikke alltöövõtjad. Isolta tagab, et sellistele alltöövõtjatele kehtivad Lepingus sätestatud andmekaitsenõuetega samaväärsed nõuded, ja informeerib Klienti kasutatavate alltöövõtjate ja neid puudutavate muudatuste kohta. Kliendil õigus vaidlustada alltöövõtjatest tulenevaid muudatusi lõpetades Lepingu, sellest enne muudatuse jõustumise kuupäeva ühe (1) kuu kirjalikult ette teatades. Isolta poolt isiklike andmete töötlemiseks hetkel kasutatavad alltöövõtjad on loetletud Teenuses aadressil www.isolta.com/subcontractors.

Isolta ei edasta Klientide isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda ilma kohalduvas andmekaitseseaduses nõutavate kaitsemeetmete, näiteks standardsete näidisklauslite rakendamiseta.

Isolta aitab Kliendil täita kohalduvatest andmekaitseseadustest tulenevaid kohustusi, sealhulgas vastata andmesubjektide ja järelevalveasutuste päringutele. Klient hüvitab Isoltale sellise abistamisega seotud mõistlikud kulud. Päringud tuleb esitada kirjalikult.

Isolta edastab Kliendile teabe, mis on mõistlikult vajalik kohalduvate andmekaitseseaduste täitmise tõendamiseks.

Isolta lubab ja aitab mõistlikes piirides kaasa Kliendi või Kliendi volitatud audiitori poolt läbi viidud audititele tingimusel, et audiitor kohustub täitma standarditekohast konfidentsiaalsuslepingut ja audiitor ei ole Isolta konkurent. Kliendil on kohustus teatada auditist vähemalt 21 päeva ette. Klient vastutab auditiga seotud kulude eest.

Isolta poolt Kliendi nimel teostava andmetöötluse olemus, ainestik ja eesmärk on seotud finantsjuhtimise tarkvara toimimisega Teenuse kujul vastavalt Lepingule. Lepingu kohaselt töödeldavad isikuandmete liigid on isiku kontaktandmed, tehnilised materjalid, kliendisuhete juhtimise andmed, raamatupidamisandmed ja muud finantsjuhtimise materjalid. Lepingukohased andmesubjektide kategooriad on Klientide kontaktid, Klientide kliendid ja muud huvirühmad. Isikuandmete töötlemine lõpeb peamiselt Lepingu lõpetamisel.

11. Muud tingimused

Isolta rakendab mõistlikke pingutusi andmesüsteemide ja nendes sisalduvate andmete varundamiseks. Siiski kannab Teenusesse üles laaditud andmete koopiate säilitamise eest vastutust Klient. Eelkõige vastutab Klient raamatupidamisega seotud dokumentide seadusjärgse säilitamise eest.

Lepingu lõpetamisel või Kliendi kirjalikul nõudmisel peab Isolta kas töödeldud isikuandmed hävitama või Kliendile tagastama. Lepingu lõpetamisel kustutab Isolta kõik isikuandmed ühe (1) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist. Kui kustutatavad andmed sisaldavad materjale (näiteks raamatupidamise dokumente), mida Kliendil on juriidiliselt kohustus säilitada, on Klient kohustatud eemaldama sellise materjali Teenusest enne Lepingu lõppemist.

Mõlemad Lepingu osapooled on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena saadud teise osapoole ärisaladusi ja muid konfidentsiaalsed andmed.

12. Kohalduv seadusandlus ja vaidlused

Käesolevale Lepingule kohaldub ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti seadusandlusele, arvestamata selles sisalduvaid kollisiooninorme. Käesolevate Tingimustega seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Juhul, kui üks pool ei rakenda käesolevates tingimustes toodud mis tahes õigust või sätet, ei loeta seda sellisest õigusest või muudest õigustest loobumiseks.

Juhul, kui mõni käesolevate Tingimuste sätetest osutub kohtu arvamusel kehtetuks või rakendamatuks, ei mõjuta see Lepingu kehtivust ega rakendatavust, ning kehtetuks või rakendamatuks osutunud sätet muudetakse minimaalselt sedavõrd, kuivõrd see on vajalik antud sätte seaduslikuks, kehtivaks ja rakendatavaks muutmiseks.

13. Kontaktandmed

Rohkem teavet käesolevate Tingimuste kohta:

Isolta Baltic Oü (ettevõtte registrikood: 12234281)
Ristiku 10
Põhja-Tallinna linnaosa
10612 Tallinn
Tel. +372 880 1615
E-post: info@isolta.ee