Isolta üldtingimused

1. Üldist

Käesolevad üldtingimused („Tingimused“) kehtivad Isolta teenusele („Teenus“) ning moodustavad lahutamatu osa Isolta Oy tütarettevõtte Isolta Baltic OÜ („Isolta“) ja ostutellimuses märgitud kliendi („Klient“) vahel sõlmitud lepingust („Leping“). Teenuse kasutamise eelduseks on käesolevate tingimustega nõustumine ja nende täitmine. Teenuse kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega.

2. Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamine

Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on regitreerunud teenuse kasutajaks, nõustunud käesolevate Tingimustega, ning Isolta on registreerimise kinnitanud. Kinnitus saadetakse e-kirjaga Kliendi poolt antud e-posti aadressile. Isolta saadab Kliendile aktiveerimislingi Kliendi poolt antud e-posti aadressile, millega saab teenuse kasutamiseks konto aktiveerida. Lepingu periood algab hetkest, kui eelnevalt nimetatud kriteeriumid on täidetud.

Käesoleva Leping on tähtajaline, mille kehtivusaeg on üks (1) aasta, mille järel Leping pikeneb automaatselt, kui Klient enne esialgse kehtivusaja lõppu Lepingut ei lõpeta, teavitades sellest ühe (1) kuu kirjalikult ette Lepingus antud Isolta kontaktandmetele vastavalt e-posti või posti teenuse teel.

Tähtajaline Leping muutub tähtaja lõppedes automaatselt tähtajatuks, kuni kumbki Lepingu osapool selle lõpetab, teavitades sellest ühe (1) kuu kirjalikult ette.

Pooltel on õigus teenuse tasuta konto Lepingu kehtivusaja jooksul igal ajal sulgeda. Isoltal on õigus Leping lõpetada ilma põhjendamata ja kohese jõustumisega kahe (2) nädala jooksul pärast ostutellimuse kuupäeva olenemata sellest, kas mõni tellimus on juba kinnitatud või mitte. Isoltal on õigus Leping kohese jõustumisega lõpetada, kui Klient käesolevaid tingimusi rikub.

3. Muudatused

Isoltal on õigus ühepoolselt käesolevaid Tingimusi muuta. Isolta teavitab Klienti mis tahes muudatusest vähemalt ühe (1) kuu ette. Isolta jätab Kliendile neliteist (14) kalendripäeva aega tutvuda Tingimuste muudatustega, mille järgselt jõustuvad muudetud Tingimused ilma Kliendile uuesti teavitamata. Juhul, kui Klient uute tingimustega ei nõustu, on tal õigus Leping kirjaliku etteteatamisega lõpetada alates uute tingimuste jõustumise kuupäevast.

4. Üleandmine

Kliendil ei ole õigust Lepingut kolmandatele osapooltele üle anda ega edastada, ilma Isolta eelneva kirjaliku loata. Isoltal on õigus Lepingut ja teenust kolmandatele osapooltele üle anda ilma Kliendi nõusolekuta.

5. Teenuse kirjeldus

Teenus hõlmab endas arvete ja kliendisuhete haldamiseks kasutatavat arveldustarkvara. Isoltal on õigus oma äranägemise järgi pakkuda tasuta kontot, millel on Isolta veebilehtedel (www.isolta.com) toodud piirangud. Lisaks võib Isolta pakkuda teenusega seotud lisateenuseid (nii tasulisele kui ka tasuta kontole), millele kohalduvad eraldi tasud.

Isolta annab Kliendile õiguse kasutada teenust Lepingu kehtivusajal oma ettevõtte äriliste eesmärkide täitmiseks. Kliendil ei ole õigust Teenust edasi müüa.

Teenust osutatakse sellisena, nagu see on, ning Isolta ei anna mingeid garantiisid Teenuse teenustasemele, usaldusväärsusele, katkematule toimimisele, turustatavusele ega kindlaks otstarbeks sobivusele ega sellele, et Teenus on vaba igasugustest vigadest. Isolta rakendab mõistlikke jõupingutusi, et teavitada Klienti ette mis tahes katkestustest Teenuse toimimises, ning teostab hooldustöid ilma Teenuse kasutamist asjatult häirimata.

6. Kliendi kohustused

Klient esitab Teenuse kasutusele võtmisel ja tasulise Teenuse tellimise hetkel täpsed ja täielikud andmed ning teavitab Isoltat koheselt andmete muutumisest. Klient vastutab kõigi oma konto alt teostatavate tegevuste ja konto väärkasutamisest tulenevate kulude, näiteks uurimis- ja remondikulude eest.

Klient tagab, et tema Isolta Teenuse kasutajanimesid ja paroole ei avaldataks kolmandatele pooltele. Klient teavitab Isoltat koheselt, kui tema kasutajanimi või parool kolmandale poolele avaldatakse.

Klient ei kasuta Teenust tegevusteks, mis ei ole käesolevate Tingimuste ja kohalduva seadusega kooskõlas. Juhul, kui teenust sellisel eesmärgil kasutatakse või kui Kliendi esitatud andmed ei ole täpsed ega piisavad, on Isoltal õigus koheselt ja ilma ette teatamata Teenuse osutamine peatada või eemaldada mis tahes materjal, mis Isolta arvates käesolevaid Tingimusi rikub.

Klient teavitab Isoltat viivitamatult vigadest ja tegevustest, mis ei ole Teenuse kirjeldusega kooskõlas.

7. Intellektuaalomandi õigused

Kõik õigused, autorsus ja varalised õigused, sealhulgas intellektuaalomandi õigused seoses Teenuse ja selle sisu, omaduste ning funktsioonidega ning ka nende muudatused kuuluvad Isolta või selle litsentsiandjate ainuomandisse.

Kliendil on Lepingu kehtivusajal piiratud lihtõigus kasutada teenust oma tavapärases äritegevuses vastavalt Lepingule ja käesolevatele Tingimustele.

Teenuse või selle sisu või osade kopeerimine, jäljendamine, levitamine või avalikuks tegemine või muul kui käesolevates tingimustes toodud otstarbel kasutamine on rangelt keelatud.

Klient vastutab oma materjalide ja nende seaduslikkuse eest ise. Eriti tagab Klient, et tema esitatav materjal ei riku ühegi kolmanda poole autoriõigust, kaubamärgiga seotud õigusi ega muid intellektuaalomandi õigusi, ja et Kliendil on õigus teenuse raames materjale edastada ning lõppklientide isikuandmeid töödelda.

8. Vastutuse piirang

Klient kasutab Teenust omal vastutusel. Isolta ei vastuta Kliendi lõppklientide põhjustatud kahjude, Kliendi töötajate tegevuste eest ega Kliendi passiivse tegevuse tõttu põhjustatud tagajärgede eest.

Isolta vastutus Kliendi ees seoses käesoleva Lepinguga ei ületa summat, mis vastab kliendi poolt Isoltale eelneva kaheteistkümne (12) kuu jooksul teenuse eest tegelikult makstud tasudele (ilma käibemaksuta).

Kumbki pool ei kanna vastutust kaudsete või kaasnevate varaliste ja mitte-varaliste kahjude, sealhulgas saamata jäänud kasumi või tulu ning andmete puudumise või kadumise, eest. Vastutuse piirang ei kehti kahjudele, mis tulenevad tahtlikust väärkäitumisest, raskest hooletusest või kahjudest, mille Klient on põhjustanud, andes kolmandatele pooltele Teenuse kasutusõiguse või muud õigused.

Kumbki osapool ei vastuta viivituste või kahjude eest, mis tulenevad takistusest, mis ei kuulu osapoolte mõistliku kontrolli alla, mida ei olnud Lepingu sõlmimise ajal võimalik mõistlikult arvesse võtta ja mille tagajärgi ei olnud mõistlikult võimalik vältida ega ületada („vääramatu jõud“). Sellised viivitused või kahjud hõlmavad muu hulgas probleeme, vigu ja katkestusi kolmandate poolte tarkvaras ja seadmetes. Kui vääramatu jõu asjaolud esinevad Isolta alltöövõtjal, vabastatakse selline pool samuti vastutusest.

9. Tasud ja arveldamine

Kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, tasutakse teenuse ja muu teenusega seonduva eest vastavalt Isolta hinnakirjale (https://www.isolta.ee/hinnad), mida vajadusel muudetakse. Käibemaks (KM) lisandub tasudele vastavalt antud hetkel kehtivatele maksuseadustele ja -eeskirjadele.

Isoltal on õigus igal ajal Teenusega seotud tasusid muuta. Isolta teavitab Klienti sellisest muudatusest ette vähemalt ühe (1) kuu enne muudatuse jõustumist. Uus hinnakiri kehtib alates järgmise makseperioodi algusest. Sellisel juhul on Kliendil õigus Leping kirjalikult lõpetada enne muudatuse jõustumise kuupäeva.

Makseperiood määratakse ostutellimuse hetkel. Arved saadetakse Kliendi poolt esitatud aadressile.

Kui Klient jätab Lepingust tulenevad maksed maksmata, on Isoltal õigus Teenuse pakkumine peatada, nõuda võlgnetavatelt summadelt vastavalt “Võlaõigusseadusele” (§ 94 ja § 113, koos muudatustega) viivist ning nõuda vastaval hetkel kehtiva hinnakirja järgsete maksete sooritamist ja Teenuse jätkamise tasu, mida tuleb maksta hilinenud maksete tõttu katkestatud Teenuse jätkumiseks. Samuti vastutab Klient hilinenud maksetest tulenevate inkassoettevõtetele makstavate tasude ja muude õiguskulude eest.

10. Isikuandmed

Isoltal on õigus Teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid koguda ja töödelda. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitseseadusele ja Isolta privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil https://www.isolta.ee/privaatsuspoliitika ning on Lepingu lahutamatu osa.

Sellisel määral, kuivõrd Kliendi materjal sisaldab isikuandmeid, töötleb Isolta (või selle alltöövõtjad) selliseid andmeid Kliendi nimel ja kasuks, ning Klient jääb selliste isikuandmete puhul vastutavaks andmetöötlejaks. Kliendi rekistripidaja rollis oleva Isolta antud kirjalikud juhendid on terviklikult välja toodud järgnevates Tingimustes.

Isolta peab rakendama sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid eesmärgiga tagada Kliendi isikuandmete kaitse lubamatu juurdepääsu ning juhusliku või ebaseadusliku töötlemise eest. Isolta peab tagama, et isikud, kellel on õigus isikuandmeid töödelda, täidavad konfidentsiaalsuskohustust.

Isoltal on õigus Teenuse Lepingu ja käesolevate tingimuste kohaseks pakkumiseks kasutada vajalikke alltöövõtjad. Isolta tagab, et ka alltöövõtjatele kehtivad Lepingus sätestatud andmekaitsenõuetega samaväärsed nõuded, ja annab Kliendi nõudmisel Kliendile teavet kasutatavate alltöövõtjate ja nende muutmise kohta. Sellisel juhul on Kliendil õigus Leping lõpetada, teavitades sellest enne muudatuse jõustumise kuupäeva ühe (1) kuu kirjalikult ette.

Isolta ei edasta Klientide isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda ilma kohalduvas andmekaitseseaduses nõutavate kaitsemeetmete, näiteks standardsete näidisklauslite rakendamiseta.

Isolta aitab Kliendil täita kohalduvatest andmekaitseseadustest tulenevaid kohustusi, sealhulgas vastata andmesubjektide ja järelevalveasutuste päringutele. Klient hüvitab Isoltale sellise abistamisega seotud mõistlikud kulud. Päringud tuleb esitada kirjalikult.

Isolta avaldab Kliendile viimase nõudmisel teabe, mis on mõistlikult vajalik kohalduvate andmekaitseseaduste täitmise tõendamiseks, sealhulgas auditi aruande, mis ei ole vanem kui 12 kuud.

11. Muud tingimused

Isolta rakendab mõistlikke pingutusi andmesüsteemide ja nendes sisalduvate andmete varundamiseks. Siiski kannab Teenusesse üles laaditud andmete koopiate säilitamise eest vastutust klient.

Lepingu lõpetamisel või Kliendi kirjalikul nõudmisel peab Isolta kas töödeldud isikuandmed hävitama või Kliendile tagastama. Kui Klient ei ole teisiti juhendanud, kustutab Isolta kõik isikuandmed ühe (1) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist.

12. Kohalduv seadusandlus ja vaidlused

Käesolevale Lepingule kohaldub ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti seadusandlusele, arvestamata selles sisalduvaid kollisiooninorme.

Käesolevate tingimustega seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul, kui neid ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse need Eesti kohtus.

Juhul, kui üks pool ei rakenda käesolevates tingimustes toodud mis tahes õigust või sätet, ei loeta seda sellisest õigusest või muudest õigustest loobumiseks.

Juhul, kui mõni käesolevate tingimuste sätetest osutub kohtu arvamusel kehtetuks või rakendamatuks, ei mõjuta see Lepingu kehtivust ega rakendatavust, ning kehtetuks või rakendamatuks osutunud sätet muudetakse minimaalselt sedavõrd, kuivõrd see on vajalik antud sätte seaduslikuks, kehtivaks ja rakendatavaks muutmiseks.

13. Kontaktandmed

Rohkem teavet käesolevate Tingimuste kohta:

Isolta Baltic Oü (ettevõtte registrikood: 12234281)
Niguliste 2
10146 Tallinn
Tel. +358 207 418 926
E-post: info@isolta.ee