Isolta privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud 8.9.2017

Faili nimi:

Isolta kasutajaregister

Vastutav töötleja:

Isolta Oy („Isolta")
Registrikood: 1854047-8
Aadress: Kalevankatu 4, 00100 Helsingi, Soome
Telefon: +358 0207 181 710
E-post: info@isolta.com
Kontaktisik: Mikko Ilomäki (e-post: mikko.ilomaki@isolta.com)


Teie privaatsus on meile tähtis

Isolta austab teie privaatsust. Seega järgime kohalduvaid seadusi ning ei töötle oma klientide ega nende klientide isikuandmeid ilma vastava õigusliku aluseta. Töötleme ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud meie ja meie kliendi vahelise suhte haldamiseks, kvaliteetsete teenuste pakkumiseks või meie tegevuste arendamiseks, sealhulgas teie teavitamiseks uutest toodetest ja funktsioonidest.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib Isolta pakutavate teenuste kasutajate („kasutaja“, „kasutajad“) isikuandmetele. Privaatsuspoliitika kirjeldab Isolta poolt isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja eesmärke. Kasutajad võivad olla Isolta kliendid või klientide ettevõtete esindajad. Pange tähele, et meie teenused võivad sisaldada linke kolmandate poolte veebilehtedele ja teenustele. Sellistele veebilehtedele või teenustele kehtivad nende enda privaatsuspoliitikad. Isolta ei vastuta kolmandate poolte privaatsuspoliitikate ega kolmandate poolte tegevuse käigus töödeldavate isikuandmete eest. Palun tutvuge nende privaatsuspoliitikate ja võimalike muudatustega.

Isikuandmete kategooriad ja allikad

Reeglina esitavad kasutajad ise registreerimise või teenuste kasutamise ajal Isoltale töötlemiseks oma isikuandmeid.

(1) Isolta säilitab kasutaja poolt teenusega liitumisel esitatud andmed. Isolta võib paluda kasutajal esitada andmeid kliendi ettevõtte ja kasutaja kohta, kontaktisiku nime ja kontaktandmed, näiteks postiaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Lisaks kogub Isolta tehnilisi andmeid teenuste kasutamise ning Isolta ja kasutaja vahelise suhtluse kohta. Teenuste kasutamist puudutavad andmed võivad olla seotud teabega kasutajaliideste kasutamise või teenuste kasutamisaktiivsuse kohta.

(2) Arveldamisteenuse kasutamiseks peab klient esitama oma klientide asjakohased isikuandmed. Isolta säilitab kasutaja poolt teenuse kasutamiseks esitatud andmed, mis antud kontekstis hõlmavad tavaliselt selliseid isikuandmeid nagu nimi, kontaktandmed, makseinfo ja arveldatava teenuse kirjeldus. Sellised andmed võivad sisaldada ka tundlikke isikuandmeid või lastega seotud andmeid. Kliendi ettevõttel ja kasutajal on kohustus tagada, et teenuse kasutamisel esitatakse ainult vajalikke tundlikke andmeid ja et selliste andmete töötlemiseks on olemas õiguslik alus. Isolta töötleb selliseid andmeid andmetöötlejana ainult kasutaja nimel.

Õiguslik alus ja isikuandmete töötlemise eesmärk

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

(1) Isikuandmeid töödeldakse enamasti teenuse osutamise eesmärgil. Selline töötlemine põhineb lepingul ja kasutaja ning Isolta vahelisel kliendisuhtel. Registreerimise ajal kogutakse isikuandmeid ning teenuse käitamiseks on tarvis mõningaid tehnilisi andmeid. Lisaks peab kasutaja esitama kliendi vajalikud isikuandmed, et saada arveldusteenust kasutada.

(2) Isolta kasutajaregistris salvestatud isikuandmeid võib kasutada kliendisuhte ja suhtluse haldamiseks ning ka turustamise eesmärgil. Seega põhineb töötlemine meie õigustatud huvil pakkuda kasutajatele teenuse osana asjakohast teavet ja reklaamida oma teenust.

(3) Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset teenust. Seega võime isikuandmeid kasutada turu, kasutajate ja teenuste analüüsimiseks teenuste arendamise ja nende kvaliteedi tõstmise eesmärgil. Selline töötlemine põhineb meie õigustatud huvil kasvada ja areneda.

Me ei kasuta arvetel toodud isikuandmeid otseturunduseks.

Isikuandmete jagamine

Meil on õigus isikuandmeid kolmandatele pooltele avaldada järgmistes olukordades:

(i) Isoltal on õigus teenuste pakkumisel alltöövõtjaid kasutada. Meie usaldusväärsed alltöövõtjad töötavad meie nimel ja neil ei ole iseseisvat õigust meie poolt neile avaldatud isikuandmeid kasutada. Tagame, et meie alltöövõtjad kasutavad isikuandmeid ainult meie juhiste alusel. Meie alltöövõtjatele kehtivad asjakohased turva- ja konfidentsiaalsusnõuded.

(ii) Kui see on seadusega nõutav pädevate asutuste nõuete täitmiseks.

(iii) Kui heauskselt usume, et andmete avaldamine on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, pettuse uurimiseks või meie klientide turvalisuse tagamiseks.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda

Isoltal on õigus teenuste pakkumisel alltöövõtjaid kasutada. Vajadusel ning määral, mis on vajalik teenuste eduka osutamise tagamiseks, võib isikuandmeid edastada ka väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki. Sellisel juhul rakendame vajalikke mehhanisme, näiteks Euroopa Komisjoni kinnitatud standardseid lepinguklausleid, mis lubavad selliste kolmandate riikide alltöövõtjatele andmeid edastada. Ameerika Ühendriikides asuvate teenusepakkujate puhul, kes on seotud andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, lähtume sellisest andmekaitseraamistikust. Rohkem teavet Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni poolt välja arendatud andmekaitseraamistiku Privacy Shield ning sellega seoses isikuandmete töötlemist puudutavate põhimõtete kohta leiate siit.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega. Kuna töötleme enamikku isikuandmeid kasutajate juhiste alusel, järgime nende juhiseid andmete säilitamise osas.

Andmeturve

Isolta rakendab vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid eesmärgiga kaitsta isikuandmeid lubamatu juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku hävimise, manipuleerimise, avaldamise ja edastamise ning muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Füüsilisi andmeid säilitatakse lukustatult. Juurdepääs automaatselt töödeldavatele andmetele on Isolta siseselt piiratud kasutajaõiguste ja paroolidega ning isikuandmeid kaitsevad asjakohased andmeturbemeetodid.

Küpsised

Küpsised on failid, mida kasutaja seade vastu võtab ja edastab, kui kasutaja Isolta teenust kasutab. Isolta võib küpsiseid ja muid taolisi võimalusi kasutada teenuste funktsioonide tagamiseks, nende kvaliteedi tõstmiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks. Kasutades meie teenuseid ja nõustudes küpsiste kasutamisega oma internetibrauseri seadetes, nõustub kasutaja Isolta küpsistega. Kasutaja võib küpsiste kasutamise blokeerida, muutes brauseri seadeid. See võib aga mõjutada teenuste kasutaja kasutajakogemust.

Kasutaja õigused ja isikuandmete kvaliteet

Kasutajatel on õigus keelata Isoltal töödelda oma isikuandmeid otseturunduse, kaugmüügi või muu otseturunduse, turu-uuringute ja arvamusküsitluste läbiviimiseks. Isolta soovitab kasutajatel käesolevas privaatsuspoliitikas toodud Isolta kontaktisikut sellisest keelust kirjalikult teavitada. Kasutajatel on ka õigus andmete ülekantavusele, st õigus saada oma isikuandmed struktureeritud ja masinloetavas formaadis ning edastada need muule vastutavale andmetöötlejale.

Kasutajal on õigus teda puudutavatele andmetele juurde pääseda ning vastava päringu esitamisel saada andmetest koopia. Selline päring peab sisaldama teavet, mis on vajalik andmete taasleidmiseks, ning tuleb esitada isiklikult allkirjastatud dokumendina, mis on adresseeritud käesolevas privaatsuspoliitikas toodud kontaktisikule.

Kui kasutaja arvates haldab Isolta isikuandmeid probleemselt, on kasutajal õigus esitada kaebus Euroopa Liidu andmekaitseasutusele. Soomes on pädevaks asutuseks andmekaitse ombudsman. Kasutaja saab Soome andmekaitse ombudsmaniga ühendust võtta siin.

Isolta hoolitseb töödeldavate isikuandmete kvaliteedi eest. Isolta parandab, kustutab või täiendab vigaseid, ebavajalikke, puudulikke või aegunud isikuandmeid oma algatusel või vastava andmesubjekti palvel. Siiski kannab esitatud isikuandmete kehtivuse ja kvaliteedi eest vastutust kasutaja. Samuti on kasutaja kohustatud Isoltat teavitama muudatustest kasutaja poolt esitatud isikuandmetes. Vigaste andmete parandamiseks soovitatakse kasutajal käesolevas privaatsuspoliitikas toodud Isolta kontaktisikuga ühendust võtta.

Privaatsuspoliitika muutmine

Isoltal on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat ja sellega seotud teavet muuta. Isolta soovitab kasutajatel regulaarselt privaatsuspoliitika üle vaadata, et olla teadlik selle võimalikest muudatustest. Lisame alati privaatsuspoliitika muutmisel juurde ka kuupäeva, et muudatusi näeksite.

Isolta teavitab kasutajaid muudatustest mõistlike olemasolevate kanalite kaudu.